Политика на квалитет

 

ТЕКСТИЛ а.д. Скопје како трговско друштво кое се занимава со трговија на прехрамбени производи се определува во своето работење, во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ чии основни принципи се: 

  • Воспоставување деловен систем за квалитет.
  • Пласира производи со висок квалитет.
  • Преку имплементација на системот на квалитет HACCP продава безбедна и здравствено исправна храна задоволувајќи ги барањата на пазарот и потрошувачите.
  • Пазарот и потрошувачите се со цел да се освои, добие нивната доверба и истовремено да се завземе што поголемо учество на истиот пазар.
  • Само квалитеттна услуга да бидат достапни до пазарот и потрошувачите, се со цел да се зголеми и подобри имиџот на компанијата.
  • Воспоставување на коректни односи и со купувачите и со добавувачите како би се исполниле барањата за квалитет.
  • Сите вработени своите работни задачи ги извршуваат во рамките на нивните дефинирани одговорности, со што помали трошоци, а со поголема продуктивност на работата.
  • Континуирано одржување на презентации во супер маркетите и обуки за вработените.